Miljöpolicy

Vår miljöpolicy – ser bortom det uppenbara

Vår miljöpolicy - för en hållbar framtid

På Repak ser vi bortom det uppenbara. Med det menar vi att vi tänker och arbetar på nya sätt. Och det gäller även vår miljöpolicy. Nedan är vår miljöpolicy.

Vi är det återvinningsföretaget som jobbar med fördomsfri kompetensbaserad rekrytering. Vi arbetar aktivt med att förbättra vår miljöprestanda så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vi vill bidra till hållbar utveckling som gör det möjligt för kommande generationer att njuta av ren och frisk luft, gröna skogar, och bad- och drickbart vatten.

För att ständigt förbättra vår miljöprestanda och förebygga föroreningar ska vi på Repak AB arbeta med följande områden som vi bedömt som betydande för miljön i vår verksamhet;

 • KUNSKAP
  Öka vår kunskap inom miljöområdet i allmänhet och hur vi påverkar miljön som företag i synnerhet. Vi ska även förmedla kunskaper vidare till våra intressenter.
 • INKÖP AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER
  I första hand välja varor, produkter och tjänster från företag med ett aktivt miljöarbete och som erbjuder miljömärkta och lokalt producerade produkter.
 • ENERGI
  Sträva mot att minimera användningen av naturresurser och fossila bränslen för att bidra till en minskad global uppvärmning.
 • TRANSPORTER
  Vi strävar efter att minska användningen av fossila drivmedel vid tjänsteresor, leveranser, bud och medarbetarnas transporter till och från arbetsplatsen och på sikt övergå till färdsätt med förnyelsebara bränsleslag.
 • AVFALL OCH FARLIGT AVFALL
  Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden avfall. Farligt avfall ska hanteras så att risken för negativ miljöpåverkan minimeras.

Vår miljöpolicy

Styrande för Repak ABs miljöarbete är gällande miljölagstiftning.