Miljömål

Miljömål

Övergripande Miljömål

Vi bedömer att de områden där företagets verksamhet är av betydelse ur miljöhänseende är:

 • Utsläpp till luft, mark och vatten
  Transporter och resor med bil och flyg.
 • Användning av ändliga naturresurser
  Tranporter och resor med bil och flyg samt daglig operativ verksamhet.
 • Miljöfarligt avfall
  Elektronikskrot, batterier, lysrör, toners.

Utifrån dessa betydande miljöaspekter har vi formulerat övergripande miljömål för vår verksamhet.

Vi har som mål att

 • introducera vår miljösyn för alla nyanställda och se till att information inom miljöområdet ges kontinuerligt till alla medarbetare.
 • minska energiförbrukningen i våra lokaler och vid resor samt i möjligaste mån minska resandet.
 • prioritera användning och utveckling av miljövänliga produkter och miljöeffektiva lösningar i våra och våra kunders verksamheter.
 • miljöcertifiera de verksamheter som bedöms medföra särskild miljöpåverkan.

Det ankommer på varje bolag att, utifrån de övergripande miljömålen, ställa upp egna verksamhetsspecifika miljömål.

För de verksamheter som är certifierade enligt ISO 14001 gäller självfallet för standarden fastställda regler om detaljerade miljömål. Även dessa ska ha sin grund i företagets övergripande miljömål.